Očuvanje brda Gorica prva aktivnost Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice

Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković, sekretar Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Miljan Barović i pomoćnik sekretara Dragutin Đeković govorili su na press konferenciji posvećenoj osnivanju Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice i statusu brda Gorica.

Glavni grad uputiće Inicijativu Ministarstvu održivog razvoja i turizma za izmjenu Prostorno-urbanističkog plana koji se odnosi na brdo Gorica. Predloženo je da se do daljeg na tom području zabranjeni gradnja, kazao je na press konferenciji tim povodom gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković.

„Tu inicijativu ćemo formalizovati tokom dana. Ona će uslijediti nakon dužeg perioda pregovora i dogovora sa našim kolegama iz Ministarstva održivog razvoja i turizma koji su na istom zadatku kao i mi. Ovo je konačan rezultat višemjesečnog rada ove gradske uprave podržan od nadležnog državnog organa. Ta inicijativa je usklađena sa Zakonom o zaštiti prirode. Uporedo sa tim naše kolege iz Sekretarijata za planiranje prostora su pripremile teren za formalno-pravno uobličavanje trajne zaštite brda Gorica. Krajnji rezultat višemjesečnog rada je obraćanje našeg Sekretarijata nadležnoj Agenciji za zaštitu životne sredine koja će na dati smjernice u smislu optimalnog formalno-pravnog okvira za zaštitu brda Gorice imajući u vidu njene specifičnosti“, kazao je Vuković.

„U predhodnom periodu Glavni grad je pristupio analizi prostora u podnožju brda Gorica posebno sa aspekta definisanja Planskih rješenja u zahvatu sljedećih Planskih dokumenata- DUP Nova Varoš, DUP Gorica C, DUP Zagorič 1 dio Zone a, DUP Zagorič 1 i DUP Zagrič 2. To su detalji urbanistički planovi koji zahvataju područje koje je napadnuto gradnjom. U ovom prostupku za određeni broj urbanističkih parcela je utvrđeno da je potrebno izvršiti dodatnu provjeru planskih kapaciteta i namjena kako bi se utvrdili definitivni uslovi za realizaciju i konačnu namjenu ovih površina. Procjena je Glavnog grada da bi realizacijom važećih planskih rješenja bila značajno narušena vrijednost brda Gorica kao park šume i omiljenog izletišta naših sugrađana. U zahvatu pomenutih planskih dokumenata planirani su objekti koji gabaritima i planiranim kapacitetima mogu narušiti vrijednost prostora parka kao jedinstvene cjeline. Pored toga za obezjeđenje normalnog funkcionisanja ovih objekata potrebno bi bilo obezbijediti odgovarajuću infrastrukturu. Želim da vas podsjetim na medijsu harangu koja se vodi protiv uprave Glavnog grada samo zato jer smo izašli u susret očekivanjima onih ljudi koji žive u naselju pored vezirovog mosta koji nisu imali odgovarajući infrastrukturu“.

Gradonačelnik je dodao kako bi zabrana građenja bila u primjeni do donošenja Plana generalne regulacije koji bi u konačnom dao finalnu ocjenu i optimalna planska rješenja za navedeno područje.

„To je važan posao kojio čeka Ministarstvo odživog razvoja i turizma, a mi ćemo kao odgovorna gradska uprava dati doprinos u tom smislu u skladu sa strateškim opredeljenjem Glavnog grada za ovaj prostor. Napominjemo da je na pomenutim urbanističkim parcelama planirani objekti mješovite namjene stanovanja malih gustina. Mi na ovaj način onemogućavamo dalju stanogradnju na tom prostoru“.

Gradonačelnik je sstakao kako je zaštita životne sredine najvažniji izazov pred kojim se nalazi naša i buduće generacije. Koliko god naša država bila mala dužni smo da u tom smislu damo doprinos i na državnom i lokalnom novou. „Svjedoci smo da je intenzivan razvoj koji je bio praćen gradnjom u Podgorici donijelo i neke negativne posljedice po životnu sredinu. To smo konstatovali na početku mandata ove gradske uprave i u cilju popravljanja stanja na terenu pokrenuli niz inicijativa.

Najbitnije pitanje u vezi zaštite prirodne sredine u Glavnom gradu je brdo Gorica, istakao je Vuković. „Ona danas izgleda kako izgleda. Prostorno-urbanističkim planom je definisan potreban stepen zaštite za najveći dio brda Gorica. Međutim, očigledno je da imamo probleme na rubnim djelovima, pri rijeci Morači, naselju Zagorič i Masline prema pruzi sa druge strane brda. U jednom značajnom dijelu kao polsedica prostornog planiranja koje možda nije bilo primjereno onome što je trebalo da bude i što se nas tiče biće i jeste osnovna namjena tog prostora da bude najznačajnija sportsko-rekreativna zona na teritoriji Glavnog grada. Gorica je simbol Podgorice, ona predstvlja pluća našeg grada i preduzeli smo cijli niz aktivnosti u cilju njene pravne zaštite“, zaključio je gradonačelnik.

Sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj, Miljan Barović, je u domenu nadležnog sekretarijata govorio o mogućim pravcima djelovanja Glavnog grada kada je u pitanju brdo Gorica.

“Tema kojom se danas bavimo je bila predmet rada našeg sekretarijata i Službe Glavnog gradskog arhitekte , već određeni vremenski period i zadovoljstvo mi je što danas predstavljamo i konkretne rezultate ove saradnje“.

Sekretar Barović je kroz prezentaciju medijima predstavio rezultate rada i saznanja do kojih su gradske službe došle u analizi planskih dokumenata, koji su u kontaktnom području brda Gorica.

Pomoćnik sekretara za planiranje i održivi razvoj Dragutin Đeković je govoreći o planovima i budućim aktivnostima novoosnovane Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice, istako da je ideja o formiranju Agencije potekla tokom zajdničkog rada sa Opštinom Danilovgrad na zaštiti doline rijeke Zete, odnosno njenim proglašavanjem parkom prirode. On je podsjetio da Zakon o zaštiti prirode predviđa da je za svako zaštićeno područje potrebno oformiti posebno tijelo koje će upravljati tim zaštićenim područjem, dodajući da je Glavni grsd do sada već imao jedno zaštićeno područje, odnosno masiv Komova.

„Odlučili smo da bi bilo efikasnije i racionalnije da se formira jedinstveno upravljačko tijelo ili agencija Glavnog grada koje će upravljati svim postojećim i budućim zaštićenim područjima. Pošto Gorica nije imala takav stepen zaštite, donijeli smo odluku da je potrebno uraditi sve analize kako bi se brdo Gorica na adekvatan način zaštitili“, istakao je Đeković. On je naglasio da u prilog tome ide i činjenica da je Glavni grad kroz finansiranje Akcionog plana biodiverziteta, u kome se eksplicitno pominje zaštita brda Gorice, u budžetu opredijelio sredstva i uputio zahtjev Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine za zaštitu brda Gorica. „Trenutno smo u komunikaciji sa odgovornim predstavnicima Agencije u cilju izrade studije koja će definisati vrstu zaštite, stepen zaštite, područje zaštite i koja će dati osnovne smjernice zaštite svih zaštićenih područja u Podgorici“, saopštio je Đeković.

On je najavio da će na narednoj sjednici Skupštine Glavnog grada biti usvojen Statut koji će omogućiti dalji rad Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice koja za cilj ima sveobuhvatno bavljenje zaštićenim područjima u gradu. „U okviru Agencije biće formirana i posebna služba zaštite koja će vršiti direktan nadzor i implementaciju svih odluka i vrsta zaštite koje zakon propiše za pojedina zaštićena područja na teritoriji grada, što će takođe biti jedan novi način i pristup čuvanju zaštićenih područja“, zaključio je Đeković.

Prezentacija NOV – Prezentacija – 14 II 2019-converted

Inicijativa Inicijativa MORT – zabrana građenja-converted

PG BIRO